PRIVACITAT

AVÍS LEGAL       
El lloc web i el domini jubert.net corresponen a Jubert & Briones, S.L., amb CIF B-61398046 i domicili a l’Avinguda Diagonal, 505, 3r 1a, de Barcelona (CP 08029), adreça electrònica advocats@jubert.net. Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, volum 29.914, foli 171, fulla número B-165343.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els “continguts”), pertanyen a Jubert & Briones, S.L. o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Jubert & Briones, S.L. presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. Jubert & Briones, S.L. autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a www.jubert.net. Jubert & Briones, S.L. es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.jubert.net/ (framing).
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Jubert & Briones, S.L. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Jubert & Briones, S.L. manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Jubert & Briones, S.L. fins a la contractació expressa d’una comanda.
Jubert & Briones, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Jubert & Briones, S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme Jubert & Briones, S.L. en l’exercici de les seves activitats d’assessorament jurídic, donant compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD consultable des d’aquest enllaç).
QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?
El responsable del tractament de les dades personals és Jubert & Briones, S.L., amb domicili professional a Avinguda Diagonal 505, 3r 1a, de Barcelona (CP 08029), telèfon +34 932 020 881, adreça electrònica advocats@jubert.net i lloc web www.jubert.net.
AMB QUINA FINALITAT I AMB QUINA LEGITIMACIÓ TRACTEM LES DADES?
Contacte.
Atenem les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic, dels formularis de contacte de la web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat. No es conserven les dades d’aquestes persones excepte que s’estableixi una relació de prestació de servei.
Serveis als clients.
Registrem les dades identificatives dels clients i ells mateixos ens proporcionen dades addicionals (principalment dades d’ocupació, de circumstàncies socials, de formació, dades familiars, econòmiques i financeres), les necessàries per a oferir els serveis que ens demanen. Dels mateixos clients podem obtenir dades de terceres persones, que conservem i tractem en la mesura que sigui necessari per oferir els nostres serveis. En qualsevol cas destinem les dades únicament a aquesta finalitat. Queden registrades en els documents de les nostres actuacions i en els documents i sistemes informàtics de gestió administrativa i comptabilitat del despatx. Aquests tractaments s’efectuen en compliment de relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).
Gestió de les dades dels nostres proveïdors.
Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors (persones físiques) de qui obtenim serveis o béns. Tractem només les dades necessàries per mantenir la relació comercial i destinem aquestes dades únicament a aquesta finalitat, en el context de les relacions contractuals i en compliment d’obligacions legals.
Informació de productes i serveis.
Amb l’autorització del client les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions (art. 6.1.a RGPD).
Usuaris de la nostra web.
El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web registren de manera automàtica les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que vista la web. Aquesta informació no s’associa directament amb persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir informació tècnica per facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient.
A QUI ES COMUNIQUEN LES DADES?
Com a criteri general únicament comuniquem dades dels nostres clients quan és necessari per al compliment dels encàrrecs rebuts. Comuniquem dades a òrgans judicials o a administracions públiques actuant en interès i representació dels clients. Amb el coneixement previ del client també es poden comunicar les seves dades a persones amb les que ell té relació de transcendència jurídica, i a altres professionals amb els que col·laborem en la prestació de serveis. En la facturació dels nostres serveis podem comunicar dades a entitats bancàries. 
El nostre despatx obté els serveis de persones o empreses, per exemple informàtiques o d’assessoria, que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions han de tractar dades personals responsabilitat del despatx. Aquest accés no constitueix pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament (art. 4.8 RGPD), de manera que només poden tractar les dades per oferir-nos els seus serveis, sense poder-les destinar a altres finalitats. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i fem un seguiment de la seva actuació. 
No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional). 
QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES DADES?
Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.
En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, per exemple quan ens han autoritzat a enviar informació dels nostres serveis, les dades es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment. 
QUINS DRETS TENEN LES PERSONES EN RELACIÓ A LES DADES QUE TRACTEM?
Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:
A accedir-hi: Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació: Dret a fer rectificar les dades inexactes.
A demanar-ne la supressió: Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Demanar la limitació del tractament: En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
A la portabilitat: Dret a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.
A oposar-se al tractament: En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si  li pot comportar un perjudici.
COM ES PODEN EXERCIR O DEFENSAR ELS DRETS?
Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant-nos una comunicació a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a l’adreça indicada a l’encapçalament. Si una persona considera que no ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.

PRIVACIDAD

AVISO LEGAL
El sitio web y el dominio jubert.net corresponden a Jubert & Briones, S.L. con NIF B-61398046 y domicilio en Avenida Diagonal, nº 505, 3º 1ª de Barcelona (08029), dirección electrónica advocats@jubert.net. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo, 29.914, folio 171, hoja número B-165343.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los derechos sobre el contenido de este sitio, incluyendo los textos, imágenes, diseños gráficos, marcas y otros signos distintivos (en adelante los contenidos), pertenecen a Jubert & Briones, S.L. o terceros que han autorizado su uso. Jubert & Briones, S.L. presenta estos contenidos para informar de sus servicios. Jubert & Briones, S.L. autoriza la utilización de los contenidos para usos no comerciales siempre y cuando se indique de forma clara la fuente. Si los contenidos se utilizan en entornos web será necesario incluir un enlace a www.jubert.net. Jubert & Briones, S.L. se reserva el derecho de iniciar las acciones legales oportunas en defensa de sus derechos de propiedad intelectual o industrial.
No se autorizan presentaciones de los contenidos de este sitio en una ventana ajena a http://www.jubert.net/(framing).
RESPONSABILIDAD SOBRE LOS CONTENIDOS
Aunque Jubert & Briones, S.L. actúa con la mayor diligencia posible, se puede dar el caso de que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento en que el usuario del sitio web lo consulte. Por esto, Jubert & Briones, S.L. manifiesta que las referencias de los servicios que se presentan en su sitio web tiene una función orientativa y no obligan a Jubert & Briones, S.L. hasta la contratación expresa de un pedido.
Jubert & Briones, S.L. se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación, configuración y contenidos de la web.
Jubert & Briones, S.L. no será responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en el sitio.
CONDICIONES DE USO
El uso de esta web implica la aceptación plena de los términos y condiciones del presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado español. Toda persona usuaria de la web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la cual se produzca su acceso acepta el cumplimiento y respeto de estas cláusulas con renuncia expresa a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.
POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Este texto informa del tratamiento de datos que lleva a cabo Jubert & Briones, S.L. en el ejercicio de sus actividades de asesoramiento jurídico, dando cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las persona físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos o RGPD consultable desde este enlace).
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES?
El responsable del tratamiento de datos personales es Jubert & Briones, S.L., con domicilio profesional en Avenida Diagonal, nº 505, 3º 1ª de Barcelona (CP 08029), teléfono +34 93 202 08 81, dirección electrónica advocats@jubert.nety sitio web www.jubert.net
¿CON QUÉ FINALIDAD Y CON QUÉ LEGITIMIDAD TRATAMOS LOS DATOS?
Contacto.
Atendemos las consultas de las personas que se dirigen por medio de correo electrónico, de los formularios de contacto de la web o telefónicamente. Tratamos estos datos con el consentimiento de la persona que se nos ha dirigido. No se conservan los datos de estas personas excepto que se establezca una relación de prestación de servicio.
Servicios a los clientes.
Registramos los datos identificativos de los clientes y ellos mismos nos proporcionan datos adicionales (principalmente datos de ocupación, de circunstancias sociales, de formación, datos familiares, económicos y financieros), los necesarios para ofrecerles los servicios que nos solicitan. De los mismos clientes podemos obtener datos de terceras personas, que conservamos y tratamos en la medida que sea necesario para ofrecer nuestros servicios. En cualquier caso destinamos los datos, únicamente, a esta finalidad. Quedan registrados en los documentos de nuestras actuaciones y en los documentos y sistemas informáticos de gestión administrativa y contabilidad del despacho. Estos tratamientos se efectúan en cumplimiento de relaciones contractuales (art. 6.1.b RGPD) y de obligaciones legales (art. 6.1.c RGPD).
Gestión de los datos de nuestros proveedores.
Tratamos los datos de contacto y los datos fiscales de los proveedores (personas físicas) de quien obtenemos servicios y bienes. Tratamos solamente los datos necesarios para mantener la relación comercial y destinamos estos datos únicamente a esta finalidad, en el contexto de las relaciones contractuales y en cumplimiento de las obligaciones legales.
Información de productos y servicios.
Con la autorización del cliente, sus datos de contacto se utilizan para enviar información relacionada con nuestros servicios. Tratamos estos datos en base al consentimiento de la persona que recibe las comunicaciones (art. 6.1.a RGPD).
Usuarios de nuestra web.
El sistema de navegación y los programas que posibilitan el funcionamiento de nuestra web registran de manera automática los datos que ordinariamente se generan en el uso de los protocolos de Internet, entre otros la dirección IP o el nombre de dominio del ordenador utilizado por la persona que visita la web. Esta información no se asocia directamente con personas usuarias concretas y se utiliza con la finalidad exclusiva de obtener información estadística. Nuestra web utiliza galletes (cookies) que permiten obtener información técnica para facilitar la accesibilidad y un uso más eficiente.
¿A QUIEN SE COMUNICAN LOS DATOS?
Como criterio general únicamente comunicamos los datos de nuestros clientes cuando es necesario para el cumplimiento de los encargos recibidos. Comunicamos datos a órganos judiciales o a administraciones pública actuando en interés y representación de los clientes. Con el consentimiento previo del cliente también se pueden comunicar sus datos a personas con las que él tiene relación de transcendencia jurídica, y otros profesionales con los que colaboramos en la prestación de servicios. En la facturación de nuestros servicios podemos comunicar datos a entidades bancarias.
Nuestro despacho obtiene los servicios de personas o empresas, por ejemplo informáticas o de asesoría, que nos aportan su experiencia y especialización. En algunas ocasiones han de tratar datos personales responsabilidad del despacho. Este acceso no constituye propiamente una cesión de datos sino un encargo de tratamiento (art. 4.8 RGPD), de forma que nada más pueden tratar los datos para ofrecernos sus servicios, sin poderlos destinar a otras finalidades. En el momento de la contratación se formalizan sus obligaciones de confidencialidad y hacemos un seguimiento de su actuación.
No se hacen transferencias de datos fuera del ámbito de la Unión Europea (transferencia internacional).
¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LOS DATOS?
Cumplimos la obligación legal de limitar al máximo el término de conservación de los datos. Por este motivo se conservan solamente el tiempo necesario y justificado para la finalidad que motivó la obtención. En determinados casos, como el de los datos que figuran en la documentación contable y la facturación, la normativa fiscal obliga a conservarlas hasta que no prescriban las responsabilidades en esta materia.
En el caso de los datos que se tratan en base al consentimiento de la persona interesada, por ejemplo cuando nos han autorizado a enviar información de nuestros servicios, los datos se conservan hasta que la persona revoca este consentimiento.
¿QUE DERECHOS TIENEN LAS PERSONAS EN RELACION CON LOS DATOS QUE TRATAMOS?
Las personas de quienes tratamos los datos tienen los siguientes derechos:
A acceder: Derecho a saber qué datos personales son objeto de tratamiento, cual es la finalidad para la que se tratan, las comunicaciones a otras personas, el derecho a obtener copia o a saber el término previsto de conservación.
A pedir la rectificación: Derecho a hacer rectificar los datos inexactos.
A pedir la supresión: Derecho a pedir la supresión de los datos cuando, entre otros motivos, no sean necesarios para los fines para los cuales fueron recogidos y justificaron el tratamiento.
Pedir la limitación del tratamiento. En determinadas circunstancias existe el derecho a pedir la limitación del tratamiento de datos: dejarán de ser tratadas y nada más se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
A la portabilidad. Derecho a obtener los datos personales en un formato de uso común legible por máquina, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento si así lo decide el interesado.
A oponerse al tratamiento. Al aducir motivos relacionados con su situación particular, una persona nos puede pedir que dejemos de tratar sus datos si le puede comportar un perjuicio.
¿COMO SE PUEDEN EJERCER O DEFENDER LOS DERECHOS?
Los derechos que acabamos de enumerar se pueden ejercer dirigiéndonos una comunicación a nuestra dirección postal o bien enviando un correo electrónico a la dirección indicada en el encabezamiento. Si una persona considera que no ha obtenido respuesta satisfactoria en el ejercicio de los derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, por medio de los formularios u otros canales accesibles desde su página www.agpd.es.

PRIVACY

LEGAL NOTICE
The website and the domain jubert.net correspond to Jubert & Briones, S.L. holder of Spanish Tax Identification number B-61398046 and having its corporate address at Barcelona, Avenida Diagonal, number 505, 3rdfloor 1stdoor (08029), email address advocats@jubert.net. Registered in the Mercantile Registry of Barcelona at volume 29.914, sheet 171, page number B-165343.
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY
The rights to the contents of this site, including texts, images, graphic designs, trademarks and other distinctive signs (hereinafter the “contents”), belong to Jubert & Briones, S.L. or third parties that have authorized its use. Jubert & Briones, S.L. presents these contents to inform about its services. Jubert & Briones, S.L. authorizes the use of the contents for non-commercial uses, provided that the source is clearly indicated. If the contents are used in web environments it will be necessary to include a link towww.jubert.net. Jubert & Briones, S.L. reserves the right to initiate appropriate legal actions in defence of its intellectual or industrial property rights.
Presentations of the contents of this site are not authorized in a window outside http://www.jubert.net/(framing).
LIABILITY FOR THE CONTENTS
Although Jubert & Briones, S.L. acts as diligently as possible, it may be the case that some data or information is not completely updated at the time when the user of the website consults it. To such effects, Jubert & Briones, S.L. states that the references of the services presented on its website have a guiding function and are not binding for Jubert & Briones, S.L. until the express hiring order.
Jubert & Briones, S.L. reserves the right to unilaterally modify, at any time and without prior notice, the presentation, configuration and contents of the website.
Jubert & Briones, S.L. will not be liable for the information that can be obtained through the links included in the site.
 
TERMS OF USE
The use of this website implies full acceptance of the terms and conditions of this legal notice. The possible conflicts related to this website will be governed exclusively by the law of Spain. Any user of the website, regardless of the country or jurisdiction from which the access occurs, accepts the compliance of these clauses with express waiver of any other jurisdiction that may correspond.
DATA PROTECTION POLICY
This text informs about the data treatment carried out by Jubert & Briones, S.L. in the exercise of its activity of providing legal advice, in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation or GDPR available from this link).
WHO IS RESPONSIBLE FOR PROCESSING THE PERSONAL DATA?
The person responsible for the processing of personal data is Jubert & Briones, SL, with corporate address in Barcelona, Avenida Diagonal, number 505, 3rdfloor 1stdoor (08029), telephone +34 93 202 08 81, email address advocats@jubert.netand website www.jubert.net.
WITH WHAT PURPOSE AND WITH WHAT LEGITIMACY DO WE TREAT THE DATA?
Contact.
We respond the inquiries of the people who contact by means of e-mail, contact forms of the web or by telephone. We treat such data with the consent of the person who contacts us. The data of these people is not preserved unless a relationship of service provision is established.
Services to clients.
We record the customer’s data and they provide us with additional data and information (mainly occupation data, social circumstances, education and expertise, family and financial data), as necessary to offer them the services they request. From the same clients we can obtain data from third parties, which we conserve and treat as necessary to offer our services. In any case, we use the data only for this purpose. The data is registered in the documents we use and in the documents and computer systems of administrative management and accounting of the law firm. These treatments are carried out in compliance with the contractual relationships (Article 6.1.b GDPR) and legal obligations (Article 6.1.c GDPR).
Management of the data of our suppliers.
We treat the contact and tax data of the suppliers (individuals) from whom we obtain services and goods. We only treat the necessary data to maintain the commercial relationship and we use this data only for this purpose, in the context of contractual relationships and in compliance with the legal obligations.
Information of products and services.
With the authorization of the clients, their contact information is used to send information related to our services. We treat these data based on the consent of the person receiving the communications (article 6.1.a GDPR).
Users of our website.
The navigation system and the programs that enable the operation of our website automatically record the data that is ordinarily generated in the use of Internet protocols, including the IP address or the domain name of the computer used by the person who visits the web. This information is not directly associated with specific users and is used for the sole purpose of obtaining statistical information. Our website uses cookies to obtain technical information to facilitate accessibility and a more efficient use.
WHO ARE THE DATA COMMUNICATED TO?
As a general criterion, we only communicate the data of our clients when it is necessary to fulfill the orders received. We communicate data to judicial entities or public administrations acting in the interest and representation of our clients. With the prior consent of the client, his / her data can also be communicated to persons with whom he / her has a legal relationship, as well as other professionals with whom we collaborate in the provision of services. In the billing of our services we may communicate data to the banks.
Our law firm obtains the services of people or companies, i.e. computer or consultancy companies that provide us with their expertise and specialization. Sometimes, they have to treat with personal data, responsibility of the law firm. This access does not constitute an assignment of data, but rather a processor of data (Article 4.8 GDPR), so that they can only treat the data to offer us their services, without being able to use them for other purposes. At the time of the hiring, the confidentiality obligations arise and we monitor their actions.
Data transfers are not made outside the scope of the European Union (international transfer).
HOW LONG DO WE KEEP THE DATA?
We comply with the legal obligation to limit the term of data conservation to the maximum. For this reason the data is conserved for only the necessary and justified time and for the purpose that caused the obtainment thereof. In certain cases, such as the data contained in the accounting documentation and billing, the tax regulations require to keep the data until the liabilities regarding such matter do not prescribe.
In the case of the data that is treated based on the consent of the person concerned, for example when they have authorized us to send information about our services, the data is kept until the person revokes such consent.
WHAT RIGHTS DO PEOPLE HAVE WITH REGARD TO THE DATA WE TREAT?
The people from whom we treat the data have the following rights:
Access: Right to know what personal data is subject to treatment, what is the purpose for which it is treated, communications to other people, the right to obtain a copy or to know the expected term of conservation.
To request the rectification: Right to rectify the inaccurate data.
To request the deletion: Right to request the deletion of the data when, among other reasons, it is not necessary for the purposes which justified the treatment and for which it was collected.
Ask for the limitation of the treatment. In certain circumstances, there is the right to request the limitation of data processing: the data will cease to be treated and it will only be kept for the exercise or defense of claims.
To portability. The right to obtain personal data in a machine-readable common use format and to transfer the data to another data controller if the interested party decides so.
To oppose to the treatment. For reasons related to particular situations, a person may ask to stop treating the data if it could lead or cause damages.
HOW CAN THESE RIGHTS BE EXERCISED OR DEFENDED?
The rights that we have just listed can be exercised by sending a notice to our address or by sending an email to the address indicated in the heading. If a person considers that he / her has not obtained a satisfactory answer in the exercise of the rights, he / she can submit a claim to the Spanish Agency for Data Protection, through the forms or other accessible channels from its webpage www.agpd.es.

PRIVACITE

MENTION LÉGALE
Le site Web et le domaine jubert.net correspondent à Jubert & Briones, S.L. titulaire du numéro d’identification fiscale espagnole B-61398046 et dont le siège social est à Barcelone, Avenida Diagonal, numéro 505, 3ème étage, 1re porte (08029), adresse électronique advocats@jubert.net. Enregistré dans le Registre du Commerce de Barcelone au volume 29.914, feuille 171, numéro de page B-165343.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Les droits sur le contenu de ce site, y compris les textes, images, graphismes, marques et autres signes distinctifs (ci-après dénommés le «contenu») appartiennent à Jubert & Briones, S.L. ou des tiers qui ont autorisé son utilisation. Jubert & Briones, S.L. présente ces contenus pour informer sur ses services. Jubert & Briones, S.L. autorise l’utilisation du contenu à des fins non commerciales, à condition que la source soit clairement indiquée. Si les contenus sont utilisés dans des environnements Web, il sera nécessaire d’inclure un lien vers www.jubert.net. Jubert & Briones, S.L. se réserve le droit d’engager les actions judiciaires appropriées en défense de ses droits de propriété intellectuelle ou industrielle.
Les présentations du contenu de ce site ne sont pas autorisées dans une fenêtre en dehors de http://www.jubert.net(framing).
RESPONSABILITÉ POUR LE CONTENU
Bien que Jubert & Briones, S.L. emploie le plus haute attention à cet égard que possible, il se peut que certaines données ou informations ne soient pas complètement mises à jour au moment où l’utilisateur du site les consulte. A ce fin, Jubert & Briones, S.L. déclare que les références des services présentés sur son site internet ont une fonction directrice et ne sont pas contraignantes pour Jubert & Briones, S.L. jusqu’à l’ordre d’embauche express.
Jubert & Briones, S.L. se réserve le droit de modifier unilatéralement, à tout moment et sans préavis, la présentation, la configuration et le contenu du site.
Jubert & Briones, S.L. ne sera pas responsable des informations qui peuvent être obtenues via les liens inclus dans le site.
CONDITIONS D’UTILISATION
L’utilisation de ce site Web implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales de cet avis juridique. Les éventuels conflits liés à ce site seront exclusivement régis par le droit espagnol. Tout utilisateur du site Web, quel que soit le pays ou la juridiction d’où provient l’accès, accepte la conformité de ces clauses avec renonciation expresse à toute autre juridiction qui pourrait correspondre.
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
Ce texte informe sur le traitement des données effectué par Jubert & Briones, S.L. dans l’exercice de son activité de conseil juridique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD disponible sur ce lien).
QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES?
La personne responsable du traitement des données à caractère personnel est Jubert & Briones, SL, dont le siège social est à Barcelone, Avenida Diagonal, numéro 505, 3ème étage, première porte (08029), téléphone +34 93 202 08 81, adresse électronique advocats@jubert.netet site web www.jubert.net.
AVEC QUEL OBJET ET AVEC QUELLE LÉGITIMITÉ TRAITONS-NOUS LES DONNÉES?
Contact.
Nous répondons aux demandes des personnes qui nous contactent par e-mail, formulaires de contact du Web ou par téléphone. Nous traitons ces données avec le consentement de la personne qui nous contacte. Les données de ces personnes ne sont conservées que si une relation de prestation de service est établie.
Services aux clients.
Nous enregistrons les données du client et celles-ci nous fournissent des données et informations supplémentaires (principalement des données sur l’occupation, la situation sociale, l’éducation et le savoir-faire, des données familiales et financières), selon les besoins, a fin d’offrir les services demandés. Des clients, nous pouvons obtenir des données de tiers, que nous conservons et traitons au besoin pour offrir nos services. Dans tous les cas, nous utilisons les données uniquement à cette fin. Les données sont enregistrées dans les documents que nous utilisons et dans les documents et systèmes informatiques de gestion administrative et de comptabilité du cabinet d’avocats. Ces traitements sont effectués dans le respect des relations contractuelles (article 6.1.b du RGPD) et des obligations légales (article 6.1.c du RGPD).
Gestion des données de nos fournisseurs.
Nous traitons les données de contact et les données fiscales des fournisseurs (particuliers) auprès desquels nous obtenons des services et des biens. Nous ne traitons que les données nécessaires au maintien de la relation commerciale et nous les utilisons uniquement à cette fin, dans le cadre de relations contractuelles et dans le respect des obligations légales.
Informations sur les produits et services.
Avec l’autorisation des clients, leurs informations de contact sont utilisées pour envoyer des informations relatives à nos services. Nous traitons ces données avec le consentement de la personne qui reçoit les communications (article 6.1.a du RGPD).
Utilisateurs de notre site web.
Le système de navigation et les programmes qui permettent le fonctionnement de notre site Web enregistrent automatiquement les données généralement générées lors de l’utilisation de protocoles Internet, y compris l’adresse IP ou le nom de domaine de l’ordinateur utilisé par la personne visitant le Web. Ces informations ne sont pas directement associées à des utilisateurs spécifiques et sont utilisées dans le seul but d’obtenir des informations statistiques. Notre site Web utilise des cookies pour obtenir des informations techniques afin d’améliorer l’accessibilité et une utilisation plus efficace.
À QUI SONT COMMUNIQUEES LES DONNEES?
Comme critère général, nous ne communiquons les données de nos clients que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux instructions reçues. Nous communiquons des données à des entités judiciaires ou à des administrations publiques agissant dans l’intérêt et la représentation de nos clients. Avec l’accord préalable du client, ses données peuvent également être communiquées à des personnes avec lesquelles il a un lien juridique, ainsi qu’à d’autres professionnels avec lesquels nous collaborons à la fourniture de services. Lors de la facturation de nos services, nous pouvons communiquer des données aux banques.
Notre cabinet d’avocats fait appel aux services de personnes ou de sociétés, c’est-à-dire des sociétés d’informatique ou de conseil qui nous fournissent leur expertise et leur spécialisation. Parfois, ils doivent traiter avec des données personnelles, la responsabilité du cabinet d’avocats. Cet accès ne constitue pas une cession de données, mais plutôt un processeur de données (article 4.8 du RPDG), de sorte qu’ils ne peuvent traiter les données que pour nous offrir leurs services, sans pouvoir les utiliser à d’autres fins. Au moment de l’embauche, les obligations de confidentialité s’imposent et nous surveillons leurs actions.
Les transferts de données ne sont pas effectués en dehors du cadre de l’Union Européenne (transfert international).
Combien de temps conservons-nous les données?
Nous nous conformons à l’obligation légale de limiter au maximum la durée de conservation des données. Pour cette raison, les données ne sont conservées que pendant le temps nécessaire et justifié et aux fins qui ont motivé leur obtention. Dans certains cas, tels que les données contenues dans la documentation comptable et la facturation, la réglementation fiscale impose de conserver les données jusqu’à ce que les responsabilités relatives à cette matière ne prescrivent.
Dans le cas où les données sont traitées avec le consentement de la personne concernée, par exemple lorsqu’elles nous sommes autorisés à envoyer des informations sur nos services, les données sont conservées jusqu’à ce que la personne révoque son consentement.
QUELS DROITS ONT LES GENS EN RELATION AVEC LES DONNEES QUE NOUS TRAITONS?
Les personnes dont nous traitons les données ont les droits suivants:
Accès: droit de savoir quelles données à caractère personnel font l’objet d’un traitement, à quoi elles servent, aux communications avec d’autres personnes, le droit d’en obtenir une copie ou de connaître la durée de conservation attendue.
Demander la rectification: Droit de rectifier les données inexactes.
Demander la suppression: Droit de demander la suppression des données lorsque, entre autres raisons, cela n’est pas nécessaire aux fins qui ont motivé le traitement et pour lesquelles elles ont été collectées.
Demandez la limitation du traitement: Dans certaines circonstances, il existe un droit de demander la limitation du traitement des données: les données cesseront d’être traitées et elles ne seront conservées que pour l’exercice ou la défense des réclamations.
À la portabilité: Le droit d’obtenir des données à caractère personnel dans un format d’usage commun lisible par machine et de transférer les données à un autre contrôleur de données, si la partie intéressée le décide.
S’opposer au traitement: Pour des raisons liées à des situations particulières, une personne peut demander à cesser de traiter les données si cela pouvait entraîner ou causer des dommages.
COMMENT EXERCER OU DÉFENDRE DES DROITS?
Les droits que nous venons de répertorier peuvent être exercés en envoyant une lettre à notre adresse ou envoyant un courrier électronique à l’adresse indiquée dans l’en-tête. Si une personne estime qu’elle n’a pas obtenu de réponse satisfaisante à l’exercice de ses droits, elle peut adresser une réclamation à l’Agence espagnole de protection des données, au moyen des formulaires ou d’autres canaux accessibles à partir de sa page Web www.agpd.es.