PRESENTACIÓ

Fundat a l’any 1.994 per Joaquim Jubert i Guillermo Briones, és un despatx d’advocats que des de la seva creació, neix amb la idea de donar un assessorament jurídic global a tot tipus d’empreses i empresaris, tant nacionals com internacionals.

En el decurs dels anys s’ha especialitzat en l’externalització de l’àrea legal de les petites i mitjanes empreses (pymes) amb un estil àgil i directe, que busca el contacte permanent amb el client per tal d’assessorar-lo en el seu dia a dia i donar-li la seguretat jurídica necessària per a prendre les decisions més adequades i desenvolupar les seves activitats amb total tranquil•litat.

Integrat per professionals amb una sòlida formació, àmplia experiència, visió molt pràctica del dret, altament especialitzats en dret mercantil – internacional, societari, civil i processal.


VALORS

La independència en l’actuació, el total compromís amb els clients i els seus interessos, i el rigor professional són els valors fonamentals i conformen els principis que regeixen el despatx.

Aquestes premisses queden reflectides en la tasca diària, on la disponibilitat i la comunicació amb el client, la implicació i rapidesa en aportar les solucions més adequades, i la formació permanent dels nostres advocats garanteixen un assessorament jurídic de màxima qualitat i la satisfacció de les expectatives dels clients, principals objectius de la nostra firma.

El nostre ferm compromís amb la societat i les seves necessitats, ens fa participar activament en projectes socials i benèfics, i col•laborar amb institucions fortament vinculades amb la mateixa. És aquest valor de compromís i ajuda el que determina la nostra filosofia d’actuar.


MÉTODE

El nostre objectiu és donar un assessorament complert a l’empresa, d’alta qualitat i eficàcia, buscant i trobant les solucions més adequades i útils amb rapidesa, agilitat i professionalitat, duent a terme una tasca preventiva, anticipant-nos a les demandes de manera que els permeti desenvolupar les seves activitats amb garanties de seguretat jurídica, evitant així futurs problemes.

Planifiquem les estratègies més adequades. Seguim, col·laborem i acompanyem als nostres clients en les seves decisions estratègiques, amb una actitud pro-activa que els aporti una visió de conjunt.

Per això donem un servei molt personalitzat i adaptat a les peculiaritats de cadascun dels nostres clients, on la proximitat amb ell i la seva direcció general ens permet gestionar les seves peticions i coordinar equips multidisciplinars tant nacionals com internacionals, en els que intervinguin els millors professionals.

Mantenim una comunicació directe, fluida i permanent amb els clients. L’informem periòdicament d’aquelles novetats jurídiques que puguin afectar al seu sector o a la seva activitat. Fem que els nostres advocats i professionals tinguin amplis coneixements del sector econòmic en el que es desenvolupen els nostres clients.

Posem especial atenció en l’actualització permanent dels nostres coneixements jurídics. Proporcionem assessorament addicional en altres àrees de la gestió de l’empresa, mitjançant la coordinació d’equips multidisciplinars i col·laboradors externs. Donem cobertura internacional als nostres clients.

Treballem en equip proporcionant al client una visió integral del conjunt de qüestions que puguin plantejar-nos. L’interlocutor del client sempre és el mateix advocat, amb independència dels advocats o professionals que treballin en cada moment. Si es fa necessària la intervenció d’un professional d’altres especialitats, proporcionem el més adient per a cada cas concret, sota la nostre supervisió o coordinació.


ELS NOSTRES SERVEIS

Els nostres serveis permeten que l’empresari i els seus directius es puguin dedicar plenament al seu negoci i que els requeriments legals no els distreguin de les seves prioritats, ni siguin un obstacle per a assolir els seus objectius. El nostre treball en equip ens permet proporcionar al client una visió integral del conjunt de qüestions que puguin plantejar les seves necessitats. A tal efecte coordinem equips multidisciplinars entre les diferents àrees de practica del despatx i amb col•laboracions externes tant a nivell nacional com internacional.


ÀREES DE PRÀCTICA

 • DRET CIVIL (Arrendaments urbans, successions i família).
 • DRET IMMOBILIARI
 • DRET MEDI AMBIENT
 • DRET MERCANTIL
 • DRET PROCESSAL CIVIL I MERCANTIL

 • DRET INTERNACIONAL I DE LA UE
 • DRET LABORAL
 • DRET PROTECCIÓ DE DADES I NOVES TECNOLOGIES
 • DRET PROPIETAT INDUSTRIAL E INTELECTUAL

ELS NOSTRES CLIENTS

Els nostres clients són principalment petites i mitjanes empreses, empreses familiars, grups empresarials i multinacionals, que pertanyen principalment als sectors de la indústria i dels serveis.

La diversitat en la dimensió dels clients, i al mateix temps la coincidència dels sectors als quals pertanyen, ens permet conèixer amb profunditat les seves peculiaritats, donar un assessorament adaptat al seu perfil, i aportar la nostre experiència en la gestió dels mateixos.


SECTORS EMPRESARIALS

 • ALIMENTACIÓ
 • ASSEGURANCES
 • BANCA
 • COMUNICACIÓ
 • DISTRIBUCIÓ
 • ENERGIA
 • FARMACÈUTIC
 • IMMOBILIARI
 • QUÌMIC


COL·LABORADORS EXTERNS


DRET INTERNACIONAL I EUROPEU

> GEA

Consultora sobre qüestions relacionades amb la UE i els processos d’internacionalització de les empreses en els àmbits de l’assessorament jurídic comunitari i internacional, de participació en programes comunitaris de finançament, de representació d’interessos i lobby davant la UE.


ASSESSORAMENT FISCAL I AUDITORIA COMPTES

> GNL RUSELL BEDFORD

Auditoria de comptes i Assessorament fiscal, comptable i laboral a entitats mercantils repartides per tota la geografía espanyola.


ASSESSORAMENT LABORAL

> Bufete Miralles

Despatx especialitzat en dret laboral i de la Seguretat Social, que presta el seu assessorament tant a empreses com a particulars.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

> Pellise

Despatx especialitzat en la defensa dels drets de la propietat intel•lectual i industrial així com d’obres intel•lectuals davant dels organismes administratius i jurisdiccionals nacionals i internacionals.


Avd. Diagonal 505 3er 1a
08029 Barcelona

T. + 34 932 020 881
F. +34 932 022 270


Responem a les consultes de persones que fan servir els formularis de contacte de la nostra pàgina web.
Les dades només s’utilitzen per a aquest fi i no es comuniquen a altres persones.
Trobarà més informació sobre el processament de dades en aquest enllaç.