Jubert & AssociatsELS NOSTRES SERVEIS

Els nostres serveis permeten que l’empresari i els seus directius es puguin dedicar plenament al seu negoci i que els requeriments legals no els distreguin de les seves prioritats, ni siguin un obstacle per a assolir els seus objectius.

El nostre treball en equip ens permet proporcionar al client una visió integral del conjunt de qüestions que puguin plantejar les seves necessitats. A tal efecte coordinem equips multidisciplinars entre les diferents àrees de practica del despatx i amb col•laboracions externes tant a nivell nacional com internacional.

ÀREES DE PRÀCTICADRET MERCANTIL
 • Societari
  Fusions i Adquisicions de companyies
  Reestructuracions societàries
  Auditories Legals i Dictàmens
  Contractació Mercantil
  Implantació a l’exterior de l’empresa
  Implantació empreses multinacionals o estrangeres a Espanya
  Dret de la Competència
  Empresa familiar Dret financer, bancari i d’assegurances. Dret de la propietat Intel·lectual i Industrial.
  Dret de la Publicitat
  Drets dels consumidors i usuaris
Dret Civil
 • Arrendaments immobiliaris
  Dret de la construcció
  Obligacions i contractes
  Promocions Immobiliàries
  Successions i donacions
  Drets Reals
DRET PROCESSAL CIVIL I MERCANTIL
 • Negociacions pre-litigioses i transaccions extra-judicials
  Arbitratges i Resolució alternativa de conflictes
  Accions derivades de contractes civils i mercantils
  Responsabilitat extra contractual
  Accions derivades de conflictes societaris
  Reclamacions de quantitat, procediments monitoris i canviaris
  Execució de garanties reals i personals
  Execució de títols judicials nacionals i estrangers
  Representació creditors i deutors en procediments concursals.
  Accions en dret de família i successions
DRET DEL MEDI AMBIENT
 • Assessorament en la implantació de parcs eòlics, energies renovables, gestió de residus, sols contaminats i vessament d’aigües residuals.
DRET PROTECCIÓ DE DADES I NOVES TECNOLOGIES
 • Auditoria Legal de pàgines Web
  Auditoria legal dels processos interns
  Identificació i avaluació dels riscs legals
  Intervenció davant “ l’Agencia Española de Protección de Datos”
  Redacció de contractes