Jubert & AssociatsNota Legal

Aquest web té caràcter merament informatiu i per a ús exclusivament personal. La informació inclosa en el web, especialment en l’apartat “Notícies”, no constitueix assessorament ni consisteix en la prestació d’un servei, i el seu contingut pot ser modificat en qualsevol moment sense avís previ. La finalitat d’aquest lloc web és exclusivament informativa i el fet d’utilitzar-lo sense recórrer a un professional és responsabilitat exclusiva de l’usuari o usuària. Està prohibida la reproducció total o parcial del seu contingut.

Política de protecció de dades

Les dades facilitades voluntàriament per un usuari o usuària a través del correu electrònic posat a la seva disposició, podran ser recollides en un fitxer i ser objecte de tractament per part de Jubert & Associats amb la finalitat d’atendre la sol•licitud i remetre, si escau, la informació sol•licitada. Igualment les dades es podran fer servir per enviar informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, sobre serveis que considerem que poden ser d’interès per a l’usuari o usuària i relacionats amb l’activitat del despatx.

El fet de prémer el botó “enviar” implica que qui envia el missatge reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes i que dóna el seu consentiment de forma expressa perquè les seves dades puguin ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari o usuària les dades del qual s’incorporin a un fitxer podrà exercitar els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació de dades adreçant-se per escrit a Jubert & Associats, Avinguda Diagonal, 505, 3r 1a, 08029 Barcelona.

Així mateix, i segons estableix la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, qualsevol usuari o usuària podrà revocar en tot moment el consentiment prestat per rebre comunicacions comercials per correu electrònic comunicant-ho a l’adreça “advocats @ jubert.net”